TRI-LOBULAR THREAD SCREW  /

#3  : 1/4"~1"

#4  : 1/4"~1-1/2"...

TRI-LOBULAR THREAD SCREW
04.TRI-LOBULAR THREAD SCREW.png
04. 規格TRI-LOBULAR THREAD SCREW-01.png

佑春企業股份有限公司

YUO CHUN ENTERPRISE CO., LTD.

OFFICE

No.922, Fuxing Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan

FACTORY

No.922, Fuxing Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan

TEL 

+886-7-696 8088

FAX

+886-7-697 3963 ; +886-7-607 4839